SAUNTH cold cough supplements

  • $13.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Saunth is just dried ginger. Immune booster. Take daily for the prevention of colds and flu during flu season. It is a herbal supplements for respiratory problems, cold, cough, sore throat, bronchitis. 60 capsules. take 1 capsule 2 times a day after meal. Caution: Do not take if you are pregnant or nursing, talk to your doctor before taking any supplements if you have ay serious medical conditions.  

Saunth chỉ là gừng khô. Tăng cường miễn dịch. Uống hàng ngày để ngăn ngừa cảm lạnh và cảm cúm trong mùa cúm. Nó là một loại thảo dược bổ sung cho các vấn đề hô hấp, cảm lạnh, ho, viêm họng, viêm phế quản. 60 viên nang. uống 1 viên x 2 lần / ngày sau bữa ăn. Thận trọng: Không dùng nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng bất kỳ chất bổ sung nào nếu bạn có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng.

Saunth es solo jengibre seco. Refuerzo inmunológico. Tómelo diariamente para la prevención de resfriados y gripe durante la temporada de gripe. Es un suplemento de hierbas para problemas respiratorios, resfriado, tos, dolor de garganta, bronquitis. 60 cápsulas. tomar 1 cápsula 2 veces al día después de las comidas. Precaución: No lo tome si está embarazada o amamantando, hable con su médico antes de tomar cualquier suplemento si tiene alguna condición médica grave.

桑特只是干姜。免疫助推器。在流感季节每天服用一次,以预防感冒和流感。它是一种针对呼吸系统疾病,感冒,咳嗽,喉咙痛,支气管炎的草药补品。 60粒饭后每天2次服用1粒胶囊。警告:如果您是孕妇或哺乳者,请勿服用,如果您的身体状况严重,请在服用任何补充剂之前先咨询医生。